ΘΡΗΣΚΕΙΑ: Εορτασμός του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου

Ή έν Σύρω παροικούσα Εκκλησία θά έορτάση τήν μνήμην του Άγιου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου εις τόν όμώνυμον Ιερόν Ναόν, κατά τό άκόλουθον Πρόγραμμα:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 25 Οκτωβρίου 2019:

06:00 μ.μ.: Μέγας έόρτιος 'Εσπερινός, μετά τό πέρας του οποίου θά τελεσθή ή Ιερά Παράκλησις του Αγίου.

ΣΑΒΒΑΤΟ, 26 Οκτωβρίου 2019:

08:00 π.μ.: Έναρξη του Όρθρου

09:15 π.μ: Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, τούς υμνους της όποίας θά άποδώση ή πολυφωνική Χορωδία του Ίερου Ναου Άγίου Νικολάου, ίερουργουντος του Σεβασμιωτάτου κ. Δωροθέου Β', ό όποιος θά προσέλθη εις τόν Ιερόν Ναόν, αμα τη άφίξει του εις Σύρον διά του ταχυπλόου WorldChampion Jet, επιστρέφων εξ Αθηνών, τελέσας τόνΈόρτιονΈσπερινόν εις τόνίερόν Ναόν του Αγίου Δημητρίου Βύρωνος - Νέας Ελβετίας, όπου έχει διακομισθεΐ εκ Κύθνου ή ιερά Είκών της Παναγίας Κανάλας, καί θά έπακολουθήση ή λιτάνευσις της Εικόνος του Άγίου πέριξ του Ίερου Ναου.

10:30 π.μ.: Πέρας των Εκδηλώσεων.

Καλούνται ό Λαός της Σύρου, οί τά πρώτα φέροντες εις τήν Τοπικήν Αύτοδιοίκησιν Α' καί Β'Βαθμου καί οί Εκπρόσωποι Πολιτικών Αρχών, του Στρατου και τών Σωμάτων Ασφαλείας νά συμμετάσχουν εις τάς άνωτέρω έκδηλώσεις καί νά έκζητήσουν τήν βοήθειαν καί προστασίαν του Άγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου.

Έρμούπολις, 18 'Οκτωβρίου 2019
Tags: ,

Syros Agenda - Οδηγός ψυχαγωγίας για τη Σύρο

Το Syros Agenda δε φέρει καμία ευθύνη για πιθανή τροποποίηση του προγράμματος. Bookmark and Share Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF Άδεια Creative Commons