ΘΡΗΣΚΕΙΑ: Εορτασμός του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου

Η εν Σύρω παροικούσα Εκκλησία θά έορτάση την μνήμην του Ἁγίου Μεγαλοµάρτυρος Δηµητρίου τοῦ Μυροβλήτου εις τόν όμώνυμον Ιερόν Ναόν, κατά το άκόλουθον Πρόγραμμα:

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018:

6:00 μ.μ.: Μέγας Έσπερινός, μετά τό πέρας του οποίου θά τελεσθη η Ίερά Παράκλησις τον Άγιου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018:

7:30 π.μ.: Όρθρος και έν συνεχεία ή Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, τους ΰμνους της οποίας θα άποδώση ή πολυφωνική Χορωδία του Ίερου Ναού Άγιου Νικολάου, και θά επακολούθηση ή λιτάνευσις τῆς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου πέριξ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. 

Καλείται ο Λαός της Σύρου να συμμετάσχη εις τας άνωτέρω εκδηλώσεις και νά έκζητήση τήν βοήθειαν και προστασίαν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου.

Έρμούπολις, 19 'Οκτωβρίου 2018

(Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης ἡμῶν κ. Δωρόθεος Β΄ θά εὑρίσκεται εις Θεσσαλονίκην, προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Άνθίμου)
Tags: ,

Syros Agenda - Οδηγός ψυχαγωγίας για τη Σύρο

Το Syros Agenda δε φέρει καμία ευθύνη για πιθανή τροποποίηση του προγράμματος. Bookmark and Share Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF Άδεια Creative Commons