Συγκροτήθηκε η Ομάδας Διοίκησης 'Εργου για την ψηφιακή πρόταση «Λες και μάγια μου' χεις κάνει» του Μάρκου ΒαμβακάρηΜε γοργά βήματα προχωρα η πράξη με τίτλο «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για την επαφή με τον κόσμο του Μάρκου Βαμβακάρη», όπως είχαμε αναφέρει παλαιότερα σε άρθρο μας (βλ. ΕΔΩ) που θα φέρει επικοινωνιακά τον τίτλο: «Λες και μάγια μου' χεις κάνει» μετά από το αίτημα χρηματοδότησης και την πρόταση του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης (αποτέλεσμα συνεργασίας των Αυτοτελών Τμημάτων Πολιτισμού & Τουρισμού και Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και ΤΠΕ), μετά από την πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της ΠΝΑ, για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίο με τίτλο «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στο τομέα πολιτισμού για τον εμπλουτισμό του τουρισμού της εμπειρίας».

Ήδη ολοκληρώθηκε η Συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης 'Εργου (ΟΔΕ), τύπου IPT (Integrated Project Teams), για την προαναφερόμενη πράξη βάσει της απόφασης 208/2018 του Δήμαρχου Σύρου - Ερμούπολης, κ. Μαραγκού,  σύμφωνα με την πρόσκληση ΝΑΙΓ51 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου με τίτλο «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στον τομέα του πολιτισμού για τον εμπλουτισμό του τουρισμού της εμπειρίας» 

Το προτεινόμενο έργο θα στοχεύει στην αξιοποίηση των ΤΠΕ και ειδικότερα των ψηφιακών εφαρμογών, για την ενίσχυση του πολιτισμού της εμπειρίας μέσω της ανάπτυξης και εγκατάστασης ενός ψηφιακού / πολυμεσικού βιωματικού δρώμενου, το οποίο με αφορμή τον Βίο και το Έργο του Συριανού συνθέτη Μάρκου Βαμβακάρη, θα αναπαριστά εικονικά στο κοινό μία ολόκληρη εποχή της πρόσφατης κοινωνικής και πολιτιστικής ιστορίας της Ελλάδας.

Μουσείο Μάρκου Βαμβακάρη στην Άνω Σύρο

Αναλυτικότερα όπως αναφέρεται στην απόφαση δημάρχου, στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης απαιτείται η προ-έγκριση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης από την Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, πριν την υποβολή του στη Διαχειριστική Αρχή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προ-έγκριση, σύμφωνα με το παράρτημα Β' της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2016-2021» και το παράρτημα Γ' του «Οδηγού υποβολής προτάσεων ΤΠΕ των φορέων του Δημοσίου προς τη ΓΓΨΠ» που έχει εκδώσει η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, είναι η συγκρότηση ΟΔΕ (τύπου IPT) και η ανάληψη σχετικής δέσμευσης. 

Η ΟΔΕ τύπου IPTs (Integrated Project Teams), έχει ως σκοπό την διοίκηση - παρακολούθηση του έργου, από τη φάση της αρχικής του σύλληψης έως και τη φάση της ένταξής του σε παραγωγική λειτουργία. Για το σκοπό αυτό, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου, αλλά και η βιωσιμότητά του, μετά το πέρας υλοποίησης της πράξης, κρίθηκε σημαντικό να υπάρχει σχετική δέσμευση για την συγκρότηση ΟΔΕ για την εν λόγω πράξη. 

Στην ΟΔΕ την πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για την επαφή με τον κόσμο του Μάρκου Βαμβακάρη του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης», υποστηρίζονται οι ακόλουθοι ρόλοι, οι θέσεις των οποίων στελεχώνονται από το κάτωθι προσωπικό του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης: 
  1. Επικεφαλής της ΟΔΕ (IPT Leader) ορίζεται ο Πέτρος Βακόνδιος του Δημητρίου, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού-Οικονομικού, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτισμού και Τουρισμού, ο οποίος είναι έμπειρο στέλεχος του Δήμου με γνώση και εμπειρία των επιχειρησιακών διαδικασιών και του τομέα εφαρμογής του προτεινόμενου έργου. Ο ρόλος του είναι να εκπροσωπεί τον Δήμο, ως προς το σκέλος των επιχειρησιακών απαιτήσεων και να αποτελεί το κεντρικό σημείο επαφής για όλες τις δραστηριότητες του έργου. 
  2. Εκπρόσωπος χρηστών (User Representative) ορίζεται η Ειδική Συνεργάτης του Δημάρχου Σύρου-Ερμούπολης κατηγορίας ΠΕ Άννα Μαρούλη του Δημητρίου, η οποία είναι έμπειρο στέλεχος του Δήμου που θα εκπροσωπεί την κοινότητα των χρηστών. Ρόλος της είναι να μεταφέρει και να μεταφράζει τις απαιτήσεις των χρηστών στο έργο και να διαμορφώνει προτάσεις για λύσεις επικεντρωμένες και φιλικές προς τον τελικό χρήστη. 
  3. Υπεύθυνος Έργου (Project Manager) ορίζεται ο Δημήτριος Κορφιάτης του Ανδρέα, κλάδου ΠΕ5 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτισμού και Τουρισμού. Είναι υπεύθυνος για την εκπόνηση και παρακολούθηση του συνολικού πλάνου, του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος του έργου καθώς επίσης και για την παρακολούθηση και διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, των επιμέρους δράσεων και του ρίσκου του έργου. 
  4. Ειδικός ΤΠΕ (ICT Specialist) ορίζεται η Νίκη Διδασκάλου του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ11 Πληροφορικής, υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και ΤΠΕ. Είναι υπεύθυνη για την υποστήριξη της ανάπτυξης του έργου στο επιχειρησιακό περιβάλλον του φορέα και για την οργάνωση και λειτουργία των δομών υποστήριξης στη φάση της παραγωγικής του εκμετάλλευσης. 
  5. Ειδικός συμβάσεων (Contract Expert) ορίζεται η Καλλιόπη Κουμουτσάκου του Μιχαήλ, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών-Αποθηκών. Είναι υπεύθυνη για την εισήγηση της κατάλληλης μεθόδου διαγωνιστικής διαδικασίας, ανάλογα με τη φύση και την πολυπλοκότητα του έργου, την κατάρτιση των διακηρύξεων και των τελικών συμβάσεων και την παρακολούθηση των συμβατικών υποχρεώσεων. 
  6. Οικονομικός Υπεύθυνος (Financial Expert) ορίζεται ο Αντώνιος Κυριακίδης του Χρύσανθου, ειδικότητας ΤΕ Γραμματέων, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικού Προγραμματισμού και Λογιστηρίου. Ρόλος του είναι να παρέχει υποστήριξη για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του έργου και είναι υπεύθυνος για την οικονομική του διαχείριση. 
Έτσι ισχυροποιείται και ουσιαστικά η εισήγηση, που είχαν καταθέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι Αντιδήμαρχοι κ. Θωμαή Μενδρινού και κ. Φραγκίσκος Βακόνδιος και που περιλαμβάνει όπως αναφερόταν σε αυτή: Η ψηφιακή πολυμεσική έκθεση, Oπτικοακουστικό δρώμενο, Aκουστική ξενάγηση στο υπάρχον μουσείο Βαμβακάρη, Ψηφιακό installation στο θέατρο Απόλλων, Αναδιοργάνωση της έκθεσης στο Μουσείο Βαμβακάρη, Δημιουργία Web site και Δράσεις δημοσιότητας.

Μουσείο Μάρκου Βαμβακάρη στην Άνω Σύρο

Καθόσον ο οικισμός της Άνω Σύρου συρρικνώνεται πληθυσμιακά και παραδίδεται σταδιακά σε τουριστικές δραστηριότητες (εστίασης, διαμονής κ.λπ.). Η δημιουργία πολιτιστικών δραστηριοτήτων θα δημιουργήσει νέα ερείσματα και δραστηριότητες εμπλουτίζοντας τον βίο τόσο των ντόπιων όσο και των επισκεπτών, αξιοποιώντας χώρους και πολιτισμό από τον ίδιο τόπο. 

Η ανάδειξη του βίου και του έργου του Μάρκου Βαμβακάρη με σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί μία σπάνια για τα ελληνικά δεδομένα καινοτομία η οποία προβάλλει την τοπική ιστορία και ιδιοσυγκρασία. Η χρήση των Μέσων που χρησιμοποιεί πλέον η αγορά για την εμπορική προώθηση της μουσικής, αλλά χωρίς εμπορικούς σκοπούς, δημιουργεί νέες δυνατότητες πρόσβασης στο πολιτιστικό αγαθό.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία αύξηση των νέων της Σύρου που επιχειρούν να ασχοληθούν με τη μουσική παράδοση, γεγονός που προβληματίζει τις αρχές του τόπου για τρόπους υποστήριξης της τάσης αυτής. Η τοποθέτηση της μουσικής παράδοσης στο προσκήνιο, και μάλιστα με τρόπο (τεχνολογία) που οι σημερινοί νέοι έχουν ιδιαίτερη εξοικείωση θα δράσει ενθαρρυντικά και υποατηρικτικά στις προσπάθειες τους, ανοίγοντας νέους ορίζοντες μελέτης, δημιουργίας και εμβάθυνσης.


Διαβάστε περισσότερα στο παλαιότερο άρθρο μας
Tags: ,

Syros Agenda - Οδηγός ψυχαγωγίας για τη Σύρο

Το Syros Agenda δε φέρει καμία ευθύνη για πιθανή τροποποίηση του προγράμματος. Bookmark and Share Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF Άδεια Creative Commons