Προειδοποιήσεις αναφορικά με τη χρήση αιγιαλού και παραλίας για δραστηριότητες

Ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης ανακοινώνει στους δημότες και κάθε ενδιαφερόμενο ότι, με την ΚΥΑ υπ. αριθμ. ΔΔΠ/Β/7378/045/4ΒΕΞ11-05-2017 (ΦΕΚ 1636Β/12-05-2017), παραχωρήθηκε στους Δήμους – Ο.Τ.Α το δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.

Λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερθείσα ΚΥΑ και το με αρ. πρωτ. 3727/16-05-2017 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών, ενημερώνουμε ότι ισχύουν τα εξής:

Η παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους (ιδιώτες –επιχειρήσεις) γίνεται για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, με την διαδικασία και τους όρους του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 και της παρούσας ΚΥΑ.

Η άσκηση άλλης δραστηριότητας που δεν προβλέπεται από διατάξεις του νόμου (π.χ. διοργάνωση συναυλιών ή beach parties, γήπεδα κτλ.) επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 15 της παρούσας ΚΥΑ και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για τον αιγιαλό και την παραλία.

Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης, το πρωτόκολλο αυθαίρετης χρήσης θα είναι τουλάχιστον τριπλάσιο του ανταλλάγματος χρήσης ή όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 της ΚΥΑ. 

Σε περίπτωση που ο μισθωτής αποδεικνύεται ότι έχει καταλάβει αυθαίρετα το χώρο πριν τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης, επιτρέπεται, μόνο για το έτος 2017 η σύναψη σύμβασης, εφόσον πληροί τους υπόλοιπους όρους και προϋποθέσεις, καταβάλλοντας στο καθορισθέν μίσθωμα, προσαύξηση ύψους 20% επί του συνόλου του ετήσιου ανταλλάγματος.

Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούνται οι δημότες για την ορθή τήρηση της νομοθεσίας.


Γραφείο Τύπου Δήμου Σύρου - Ερμούπολης
Tags: ,

Syros Agenda - Οδηγός ψυχαγωγίας για τη Σύρο

Το Syros Agenda δε φέρει καμία ευθύνη για πιθανή τροποποίηση του προγράμματος. Bookmark and Share Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF Άδεια Creative Commons